Telefon: +420 607 080 410 | Email: omsznojmo@seznam.cz | Adresa: Pražská 46, 669 02 Znojmo | ČÚ: 261212829/0300 | IČ: 67777937 | Datová schránka: 

 

 

Nácvik na zkoušky z norování: od 13.dubna každou sobotu, od 10.00 hod. do 12.00 hod. Po domluvě se správcem nory Zdeňkem Veselým – mobil 773557796

Příspěvky

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (např. okresní myslivecký spolek Znojmo). Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou. Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.

Způsob úhrady:   

 

 1/ Prodlužování členských příspěvků přímou platbou v hotovosti na sekretariátu OMS ZNOJMO  v pondělí a středu od 7,00 hod. – do 15,00 hod., nebo po  telefonické domluvě na tel: 515 224 728, 607080410


 

2/ Přímou platbou na účet OMS ZNOJMO číslo účtu: 261212829/0300 v tomto případě je nutné do variabilního symbolu uvést Vaše rodné číslo, a do zprávy pro příjemce vyplňte Vaše jméno, příjmení a bydliště - jinak není možno Vaši platbu rozlišit a správně zaúčtovat. 

Doklad o proběhlé úhradě členského příspěvku s uvedením roku pro který je zaplacen ( výpis z účtu )  je třeba mít přiložen v členském průkazu.

V případě, že platbu budete poukazovat složenkou nebo přímou platbou na účet, bude Vám při nejbližší Vaši návštěvě na OMSu členský příspěvek vyznačen do průkazu.

Z důvodů snížené sazby členského příspěvku u  studentů je třeba doložit průkaz o studiu a u členů, pobírajících plný invalidní důchod Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu ( tyto okopírované  doklady je možno zaslat e-mailem nebo poštou )

Při prodlužování členství není nutná osobní přítomnost člena. Předkládání členských průkazů je možné i za celé myslivecké sdružení hromadně a to dle telefonické domluvy. Tento způsob velice urychluje vyřizování na sekretariátu a zároveň  slouží i jako kontrola pro mysliveckého hospodáře.

Výše členských příspěvků

Číslo účtu: 261212829/0300